АРУ. СТАТУТ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “Асоціація рибалок України”

 Фото №1
 Фото №2
 Фото №3
 Фото №4
 Фото №5
 Фото №6
 Фото №7
 Фото №8
 Фото №9

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Асоціація рибалок України (надалі Асоціація) — є всеукраїнською громадською організацією, яка утворена з метою задоволення та захисту законних інтересів своїх членів шляхом сприяння аматорському рибальству, активному розвитку рибальського спорту, охороні, відтворенню, збереженню, раціональному використанню природних багатств річок і водойм та їх рекреаційного потенціалу, вихованню громадян України як цивілізованих природокористувачів.

1.2. Асоціація організовує свою роботу на принципах демократії, гласності, рівноправності його членів, самоврядування та законності.
Діяльність Асоціації поширюється на територію України і здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України "Про об'єднання громадян", чинного законодавства України, а також цього Статуту.

1.3. Асоціація має самостійний баланс, поточні рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, прапор, емблему, єдиний членський квиток, нагрудний значок та іншу символіку, зразки яких затверджуються Всеукраїнською радою Асоціації. Символіка реєструється в установленому законодавством порядку.

1.4. Асоціація відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, на яке згідно з чинним законодавством може бути накладене стягнення. Держава, її органи та установи не відповідають за зобов’язаннями Асоціації, так само як Асоціація не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, її органів і установ.

1.5. Асоціація має право здійснювати щодо майна та коштів, які знаходяться у її власності, будь-які угоди, що не суперечать її статутним цілям та законодавству України.

1.6. Асоціація може засновувати та вступати до інших громадських (недержавних) організацій, утворювати спільно з іншими об'єднаннями громадян спілки (союзи, асоціації, блоки та коаліції тощо), укладати між собою угоди про співробітництво і взаємодопомогу, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, а також брати участь у здійсненні інших заходів, що не суперечать цьому Статуту, чинному законодавству та міжнародним зобов'язанням України.

1.7. Повне найменування Асоціації:
українською мовою:
Всеукраїнська громадська організація „ Асоціація рибалок України ”
російською мовою:
Всеукраинская общественная организация „ Асоциация рыболовов Украины ”
англійською мовою:
Ukrainian public organization "Ukrainian Fishermens Assotiation".

1.8. Скорочене найменування Асоціації:
українською мовою: ВУГО " Асоціація рибалок України "(АРУ)
російською мовою: ВУОО " Ассоциация рыболовов Украины "(АРУ)
англійською мовою: UPO" Ukrainian Fishermens Assotiation "(UFA).

II. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

2.1. Мета створення Асоціації
- сприяння аматорському рибальству;
- активний розвиток рибальського спорту, екологічному туризму;
- охорона, відтворення, збереження, раціональне використання природних багатств річок і водойм України та їх рекреаційного потенціалу як об`єктів права власності Українського Народу;
- запобігання порушенням та сприяння реалізації спільних конституційних прав членів Асоціації, в тому числі на природокористування;
- вихованню громадян України як цивілізованих природо користувачів.

2.2. Основними завданнями Асоціації є:
а) виховання членів Асоціації як цивілізованих природокористувачів;
б) сприяння веденню рибальського господарства на науковій основі;
в) організація громадського контролю за дотриманням правил рибальства, здійснення заходів з попередження та сприяння боротьбі з браконьєрством та іншими порушеннями природоохоронного законодавства;
г) пропаганда охорони природи, виховання у членів Асоціації, громадян України поваги до рідної землі, примноження та збереження природних багатств, раціонального використання природних багатств річок і водойм та їх рекреаційного потенціалу;
д) вивчення та сприяння розвитку науковообгрунтованого досвіду ведення рибальського господарства, аматорського рибальства та риболовного спорту;
е) сприяння створенню умов членам Асоціації для аматорського рибальства, відпочинку, спорту;
є) підтримання прямих контактів з іноземними спорідненими організаціями, укладання угод про співробітництво і взаємодопомогу на підставі чинного законодавства України;
ж) захист законних інтересів та громадянських прав членів Асоціації;
з) реалізація власних цільових та комплексних програм і проектів, в тому числі освітніх, підтримання програм, що відносяться до завдань Асоціації.

2.3. Асоціація відповідно до статутних завдань у встановленому порядку:
- спільно з державними органами, науковими організаціями бере участь у здійсненні заходів із збереження і примноження рибних запасів, підвищення рекреаційної спроможності річок і водойм;
- користується наданими, відповідно до чинного законодавства, рибальськими угіддями, здійснює заходи щодо охорони рибних запасів, зарибнення, вирощування та відлову риби в закріплених водоймах та сприяє провадженню таких заходів в річках та водоймах України;
- через створені господарські структури займається в закріплених за Асоціацією угіддях штучним розведенням і розселенням водної фауни;
- створює умови щодо забезпечення членів Асоціації рибальським спорядженням;
- сприяє створенню народних екологічних дружин рибалок (НЕДР) та підрозділів громадських інспекторів, розширенню їх прав , тісному співробітництву їх з державними та громадськими природоохоронними організаціями, установами та органами;
- сприяє організації аматорського та спортивного рибальства;
- спільно з науковими закладами сприяє проведенню науково-дослідних робіт з дослідження стану іхтеофауни;
- споруджує рибальські бази, біотехнічні та інші об'єкти, необхідні для виконання статутних завдань Асоціації;
- виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові та немайнові права;
- бере участь в організації і проведенні змагань з рибальського спорту;
- сприяє розвитку риболовного туризму;
- обладнує за власні кошти будинки, кімнати, куточки рибалок, проводить серед населення роботу з роз'яснення завдань Асоціації щодо питань охорони, відтворення та підвищення чисельності риби;
- замовляє для власних потреб видання наочних посібників, довідників, інформаційних бюлетенів, плакатів і листівок щодо діяльності Асоціації з питань охорони природи, організації і рибальського господарства;
- проводить конкурси серед членів Асоціації на краще рибальське господарство, кращі фотознімки і плакати на рибальські теми, кращий сувенір та рибальський трофей;
- представляє і захищає свої законні інтереси та права, законні інтереси та громадянські права своїх членів (учасників) в органах державної влади і управління, органах місцевого самоврядування та громадських органах;
- бере участь у політичній діяльності, проводить масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);
- ідейно, організаційно та матеріально підтримує інші об’єднання громадян, надає допомогу в їх створенні;
- створює підприємства установи та організації для забезпечення виконання Статутних цілей та завдань;
- одержує від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань; вносить пропозиції до органів влади і управління, місцевого самоврядування;
- організує та бере участь у конференціях, симпозіумах, семінарах, виставках, та інших суспільно-політичних заходах з питань, що відносяться до завдань Асоціації, здійснює прямі міжнародні контакти та надає допомогу в їх налагоджені своїм членам;
- залучає будь-які колективи державних, громадських, кооперативних організацій, установ, навчальних закладів, підприємств, їх підрозділів, до матеріальної та моральної підтримки мети та завдань Асоціації;
- розповсюджує інформацію і пропагує діяльність Асоціації засобами масової інформації, в тому числі шляхом організації і проведення спеціалізованих теле-радіо програм, створення і поширення кіно, -відео, -аудио - і поліграфічної продукції, здійснює видання праць своїх членів, інформаційні, пропагандистські, методичні, наукові та інші матеріали, узагальнює і розповсюджує досвід Асоціації,
- сприяє придбанню практичного досвіду й організаторських здібностей, а також освітній діяльності за напрямками, що відповідають статутним завданням, шляхом реалізації науково-освітницьких проектів та програм, проведення семінарів-практикумів, конкурсів, наукових конференцій та зустрічей тощо;
- розробляє і публікує різноманітні аналітичні і консультаційні матеріали, експертні оцінки тощо як на замовлення державних органів, громадських організацій, фізичних і юридичних осіб, так і за власною ініціативою;
- сприяє налагодженню міжнародних контактів та співробітництва, приймає участь у спільних проектах і програмах з іноземними недержавними організаціями,
- здійснює необхідну господарську та іншу діяльність шляхом створення організацій із статусом юридичної особи, а також заснування підприємств;
- подає пропозиції до державних органів влади з питань, що стосуються мети та завдань Асоціації;
- засновує засоби масової інформації, видає книги, журнали, листівки, буклети, відеопродукцію, як через залучені підприємства так і через створені видавництва та студії;
- сприяє творчій, дослідницькій та аналітичній діяльності членам Асоціації та впроваджує результати їх досліджень в практику;
- виступає ініціатором, заявником та адміністратором грантів, в тому числі міжнародних, що стосуються статутної діяльності Асоціації;
- за рахунок коштів Асоціації направляє своїх членів для вивчення досвіду роботи в інших об'єднаннях громадян, участі в семінарах, симпозіумах, конференціях та інших заходах в Україні та за її межами.
Асоціація на виконання статутних завдань здійснює відповідно до законодавства і інші види діяльності.

2.4. Асоціація є неприбутковою організацією .


III. ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ.

3.1. Засновники Асоціації є її членами. Членами Асоціації можуть бути індивідуальні і колективні члени. Індивідуальними членами можуть бути особи, які досягли 16-річного віку, визнають Статут, приймають участь у реалізації завдань Асоціації, перебувають на обліку в одному з місцевих осередків Асоціації, бажають займатися спортивним та любительським рибальством і своєчасно сплачують членські внески.
Колективними членами Асоціації можуть бути колективи підприємств, установ та організацій всіх форм власності і господарювання, інших громадських організацій, які активно сприяють діяльності Асоціації.
Індивідуальні та колективні члени (через своїх представників) мають рівні права та обов'язки.

3.2. Прийняття громадян у члени Асоціації проводиться загальними зборами місцевих організацій (або радами місцевих організацій) на підставі письмової заяви бажаючого вступити до Асоціації.
Колективні члени при вступі до Асоціації повинні подати рішення зборів колективів підприємств, установ, організацій, а громадські організації - рішення вищого керівного органу.

3.3. Добровільний вихід з членів Асоціації відбувається на підставі особистої заяви індивідуального члена. Колективні члени виходять з Асоціації на підставі рішення зборів колективу підприємства, установи, організації, а громадські організації на підставі рішення вищого керівного органу.

3.4. Члени Асоціації мають право:
а) займатися у встановленому порядку аматорською риболовлею;
б) здійснювати риболовлю на пільгових умовах у закріплених угіддях, що надані в користування цій організації, за наявності членського квитка даної громадської організації та інших необхідних документів;
в) користуватися рибальськими господарствами, базами, майстернями, клубами і бібліотеками Асоціації;
г) брати участь із правом вирішального голосу у зборах місцевих організацій, вносити до будь-якого органу Асоціації пропозиції з питань його роботи;
д) обирати та бути обраним до керівних і ревізійних органів Асоціації;
є) брати участь у змаганнях, виставках, конкурсах та інших заходах, що проводить Асоціація згідно статутних завдань;
ж) вибувати із членів Асоціації.

3.5. Члени Асоціації зобов'язані:
а) дотримуватися вимог Статуту, виконувати рішення керівних органів Асоціації;
б) перебувати на обліку в одній із місцевих організацій та брати активну участь у її роботі;
в) дотримуватись правил риболовлі;
г) сприяти веденню боротьби з браконьєрством та іншими порушеннями природоохоронного законодавства та правил;
д) підвищувати знання з питань охорони природи, риболовлі, пропагувати бережливе ставлення до рибних ресурсів;
є) сприяти виконанню біотехнічних і господарських робіт у рибальських господарствах за встановленими нормами;
з) не вчиняти дій, що порушують етику товариських взаємовідносин, а також дій, що завдають моральної або матеріальної шкоди Товариству;
і) дбайливо ставитись до майна Асоціації.

3.6. За активну участь у роботі Асоціації, досягнуті успіхи в любительському риболовному спорті до її членів можуть застосовуватись такі заохочення:
оголошення подяки;
нагородження грамотою чи дипломом;
нагородження премією або пам'ятним подарунком.

3.7. За порушення Статуту до членів Асоціації можуть застосовуватися такі заходи громадського впливу:
зауваження;
догана;
позбавлення права риболовлі в угіддях, закріплених за Асоціаціям, або брати участь у змаганнях Асоціації;
виведення зі складу керівних органів Асоціації;
виключення із членів Асоціації. Рішення про виключення із членів Асоціації приймається загальними зборами місцевої організації.
Виключені з Асоціації за браконьєрство приймаються у її члени на загальних умовах, але не раніше, ніж через три роки.
У випадку застосування до члена Асоціації заходів громадського впливу вищестоящою організацією Асоціації, про це інформується місцева організація.
Член Асоціації може бути виключеним з нього за порушення або невиконання положень Статуту, рішень керівних органів Асоціації та здійснення діяльності, що суперечить завданням Асоціації.

3.8. Належність чи неналежність до Асоціації не є підставою для обмеження прав і свобод. Асоціація може встановлювати пільги та переваги для своїх членів.

3.9. Особам, які тривалий час плідно співпрацюють в Асоціації або зробили значний внесок у розбудову Асоціації, популяризацію її ідей може бути присвоєно звання почесного члена Асоціації.

3.10. Розмір вступних та щорічних внесків членів Асоціації встановлюється та змінюється рішенням Всеукраїнської ради Асоціації.
Членські внески, як правило, сплачуються повністю до 1 липня за поточний календарний рік. Особи, які вступили в члени Асоціації у поточному році, сплачують членські внески за весь рік незалежно від часу вступу.
Основними документами у сплаті внесків е картка-вкладинка до членського квитка і відомість про сплату членських внесків. Членський квиток без вкладки недійсний.
Члени Асоціації, які без поважних причин своєчасно не сплатили членських внесків, вважаються такими, що вибули, і можуть бути знову прийняті в члени Асоціації на загальних підставах.
Членам Асоціації, які вибули чи виключені з неї, вступні і членські внески не повертаються.

IV. СТРУКТУРА, ОРГАНИ КЕРІВНИЦТВА І КОНТРОЛЮ АСОЦІАЦІЇ

Місцеві осередки

4.1. Основу Асоціації складають її місцеві осередки (далі “організації”), які створюються за територіально-адміністративним принципом не менш ніж трьома членами Асоціації. У своїй діяльності організації можуть керуватися власними статутами (положеннями), які приймаються їх вищими керівними органами та затверджуються Всеукраїнською Радою Асоціації та не можуть суперечити Статуту Асоціації.
Місцеві організації мають бути легалізовані у встановленому чинним законодавством порядку. Рішення про спосіб легалізації приймається Всеукраїнською Радою Асоціації.

4.2. Основними завданнями місцевої організації є:
а) виховання у членів Асоціації почуття любові і дбайливого ставлення до природи, суворого дотримання Статуту Асоціації;
б) проведення роз'яснювальної роботи серед членів Асоціації і місцевого населення з питань охорони природи і раціонального використання рибних ресурсів, про мету і завдання Асоціації;
в) сприяння розвитку любительської спортивної риболовлі;
г) організація участі членів Асоціації у проведенні біотехнічних робіт у закріплених угіддях, заходів з охорони і примноження рибних ресурсів;
д) активна участь в охороні закріплених рибальських угідь, сприяння боротьбі з браконьєрством та іншими порушеннями правил рибної ловлі;
є) залучення кращих членів Асоціації в народну екологічну дружину рибалок та організація її ефективної роботи.

4.3. Вищим органом місцевої організації е загальні збори, які скликаються радою організації у міру необхідності, але не рідше двох разів на рік.
Загальні збори місцевої організації:
а) обирають строком на 1 рік голову, раду місцевої організації (якщо кількість членів місцевої організації більше 15 осіб), ревізійну комісію (ревізора), а також делегатів на конференцію організації вищого рівня.
б) розглядають і затверджують плани роботи організації, кошториси, заслуховують звіти голови, ради та ревізійної комісії (ревізора) і приймають рішення з питань їх діяльності;
в) приймають громадян у члени Асоціації і виключають з нього;
г) розглядають інші питання, пов'язані з роботою організації щодо виконання статутних завдань;
д) аналізують стан роботи у закріплених угіддях і водоймах з охорони та відтворення рибних запасів, визначають участь кожного члена Асоціації в біотехнічних і охоронних заходах.

4.4. Загальні збори місцевих організацій вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини членів Асоціації, які стоять на обліку. Рішення Зборів приймаються більшістю голосів присутніх членів. У період між загальними зборами діяльністю місцевої організації керує рада, засідання якої скликаються не рідше одного разу на квартал.

Рада місцевої організації:
а) забезпечує правильне користування закріпленими рибальськими угіддями, участь членів у заходах щодо охорони і відтворення і збагачення рибних запасів, проведення біотехнічних та інших господарських робіт;
б) веде облік членів організації;
в) організовує прийом від членів Асоціації членських внесків;
г) проводить культурно-виховну роботу з членами Асоціації, пропагує серед населення рибальський любительський спорт, дбайливе ставлення до природних багатств;
д) проводить риболовлю, організовує участь членів Асоціації виконанні біотехнічних заходів, внутріколективне змагання з любительської спортивної риболовлі, здійснює охорону рибальських угідь, сприяє боротьбі з браконьєрством;
е) проводить підготовку осіб, які вступають у члени Асоціації, приймає громадян у члени Асоціації або виносить заяви про прийом у члени Асоціації на розгляд загальних зборів ;
ж) організовує участь організації в оглядах та конкурсах, виставки рибальських трофеїв, сувенірів, спорядження і приладдя;
з) здійснює заходи з сприяння дотриманню вимог чинного законодавства відносно охорони природи та правил риболовлі, організовує роботу НЕДР, громадських інспекторів;
і) розробляє заходи щодо діяльності організації і виносить їх на розгляд загальних зборів членів Асоціації;
й) представляє та захищає законні інтереси та громадянські права членів Асоціації в місцевих органах влади, природоохоронних структурах та відомствах;
Обласні, міські, районні (міжрайонні) організації

4.5. В областях, районах і містах рішенням Всеукраїнської ради Асоціації можуть створюватися відповідно : Кримська республіканська, обласні, районні (міжрайонні), міські організації Асоціації.

4.6. Вищим керівним органом обласної, районної (міжрайонної), міської організації Асоціації є обласна, районна (міжрайонна), міська конференції, які скликаються один раз на 2 роки.
Позачергові або дострокові конференції за необхідності можуть скликатися за рішенням Всеукраїнської, обласної, районної ради Асоціації або з ініціативи не менше 1/3 відповідних місцевих організацій.
Норми представництва, час, місце скликання і порядок денний конференцій встановлюються відповідними радами, або Всеукраїнською радою Асоціації не пізніше, ніж за два місяці до їх початку. Конференція правомочна, якщо на ній присутні 2/3 обраних делегатів.
Повноваження делегатів конференцій зберігаються на весь період до проведення наступної звітно-виборної конференції.

4.7. Обласна, районна (міжрайонна), міська конференція:
а) обирає обласну, районну (міжрайонну), міську раду та її голову і ревізійну комісію строком на 2 роки, у кількості, встановленій конференцією. Кримська республіканська, обласна конференція обирає делегатів на з'їзд Асоціації, а районна (міжрайонна), міська конференція — делегатів на обласну конференцію;
в) заслуховує і затверджує звіти відповідних рад і ревізійних комісій;
г) визначає чергові завдання і розглядає інші питання роботи організації щодо виконання статутних вимог.

4.8. Вибори в усі керівні органи і ревізійні комісії, а також делегатів на з'їзд і конференції Асоціації проводяться відкритим або закритим (таємним) голосуванням відповідно до рішення з'їзду, конференції, зборів.
Обраними вважаються кандидати, які набрали більше половини голосів від числа присутніх.

4.9. Рада обласної, районної (міжрайонної"), міської організації Асоціації здійснює керівництво її діяльністю в період між конференціями.
Засідання рад, їх президій вважаються правомочними, якщо на них присутні 2/3 кількісного складу.

4.10. Для керівництва поточною роботою рада організації Асоціації обирає зі свого складу строком на 1 рік президію обласної, районної, міської ради Асоціації. Заступники голови та секретар обираються президією.
Голови, члени рад, президій та інших виборних органів, які себе скомпроментували, або проявляють бездіяльність у роботі, можуть бути виведені радами з їх складу.
Засідання президій рад скликаються не рідше одного разу в квартал.

4.11. Районна (міжрайонна), міська рада Асоціації:
- керує, перевіряє та надає допомогу місцевими організаціями;
- розглядає основні напрями розвитку районної, міської організації Асоціації;
- організовує і проводить роботу, спрямовану на залучення членів Асоціації на проведення природоохоронних та рибальських заходов;
- періодично заслуховує звіти голови райміськради Асоціації про виконання основних статутних завдань і приймає рішення;
- заслуховує повідомлення ревізійної комісії про результати ревізій і перевірок діяльності районної та підлеглих організацій Асоціації;
- скликає конференції;
- розглядає інші питання з виконання статутних завдань.
Засідання районної (міжрайонної), міської ради Асоціації скликається не рідше двох разів на рік.
Президія районної (міжрайонної), міської ради Асоціації:
а) організовує роботу Асоціації з виконання статутних завдань;
б) заслуховує звіти про роботу місцевих організацій, спортивних секцій та інших підпорядкованих організацій;
в) організовує для членів Асоціації секції, гуртки з рибальського любительського спорту, проводить змагання, конкурси, а також виставки, комплектує збірні команди для участі в спортивних заходах, що проводяться Асоціаціям;
г) розробляє і затверджує річні кошториси внутрішньої фінансово-господарської діяльності районних, міських та місцевих організацій Асоціації;
д) сприяє роботі НЕДР, громадським інспекторам в боротьбі з браконьєрством, та в роботі по охороні угідь, закріплених за організаціями Асоціації;
є) організовує конкурси на кращу місцеву організацію, риболовно-спортивну базу, виставки рибальських трофеїв, а також фото-,кіно- та інші конкурси на теми риболовлі;
ж) надає в установленому порядку всебічну допомогу неурядовим та державним природоохоронним підприємствам, організаціям та органам у здійсненні контролю за відтворенням, охороною і використанням тваринного світу, проведенням біотехнічних та інших рибальських робіт;
з) веде облік членів Асоціації, приймає членські внески від первинних організацій і, у виняткових випадках, від членів Асоціації;
і) вносить пропозиції до місцевих компетентних органів з питань регулювання, ведення рибальського господарства;
к) розглядає та затверджує рішення первинних організацій з питань прийому в члени Асоціації;
л) розробляє плани проведення основних природоохоронних заходів;
м) скликає засідання ради, наради, проводить семінари, конкурси;
н) представляє та захищає законні інтереси та громадянські права членів Асоціації в місцевих органах влади, природоохоронних структурах та відомствах;
Обласна рада

4.12. Обласна рада Асоціації:
- керує районними (міжрайонними), міськими організаціями Асоціації, перевіряє і надає допомогу в їх діяльності;
- скликає конференції, розглядає основні напрями розвитку відповідної організації Асоціації;
- періодично заслуховує звіти голови обласної ради Асоціації про хід виконання основних завдань і приймає рішення, а також повідомлення ревізійної комісії про результати ревізій і перевірок діяльності обласної та підлеглих їй організацій;
- розглядає інші питання щодо виконання статутних завдань.
Засідання обласної ради Асоціації проводяться не рідше одного разу на рік.
Президія обласної ради Асоціації:
- розглядає і затверджує фінансово-господарський кошторис, штати, річний бухгалтерський звіт і баланс обласної ради;
- заслуховує звіти про роботу директорів госпрозрахункових установ, організацій і підприємств. Заслуховує голів райміськрад Асоціації;
- представляє та захищає законні інтереси та громадянські права членів Асоціації в місцевих органах влади, природоохоронних структурах та відомствах;
- розглядає інші питання з виконання статутних завдань.
Голова обласної ради Асоціації одночасно є головою президії відповідної ради Асоціації.
Керівні органи

4.13. Вищим керівним органом Асоціації є з'їзд, який скликається Всеукраїнською радою Асоціації один раз у 4 роки.
Позачергові з'їзди можуть скликатися з ініціативи Всеукраїнської ради Асоціації або на вимогу не менше однієї третини обласних або первинних організацій.
З'їзд вважається правомочним, якщо на ньому присутні дві третини обраних делегатів.
Норми представництва, час, місце скликання і порядок денний з'їзду оголошуються Всеукраїнською радою Асоціації не пізніше, ніж за два місяці до з'їзду.
Делегати на з'їзд обираються на конференціях обласних організацій Асоціації. В разі, якщо рішенням Всеукраїнської ради Асоціації у відповідній області не створено обласної організації, делегати на з'їзд обираються на конференціях районних (міжрайонних), міських організацій Асоціації, а при відсутності їх – на зборах місцевих організацій. Норма представництва організацій на з’їзді встановлюється рішенням Всеукраїнської ради Асоціації.

На випадок проведення позачергових з'їздів і конференцій повноваження делегатів зберігаються на весь період між з'їздами, конференціями. При визначенні кворуму позачергового з'їзду, конференції, вибулі з Асоціації делегати не враховуються, якщо відсутні відповідні рішення про їх заміну.

4.14. З'їзд Асоціації:
а) приймає Статут Асоціації, вносить до нього зміни та доповнення;
б) обирає строком на 4 роки голову Всеукраїнської ради, який одночасно є головою президії Всеукраїнської ради, Всеукраїнську раду та ревізійну комісію Асоціації, кількісний склад яких встановлює з'їзд;
в) заслуховує і затверджує звіти Всеукраїнської ради і ревізійної комісії, розглядає і затверджує основні напрями роботи Асоціації;
г) розглядає інші питання, пов'язані з статутною діяльністю Асоціації;
д) приймає рішення про припинення діяльності Асоціації.

4.15. У період між з'їздами діяльністю Асоціації керує Всеукраїнська рада Асоціації.
Всеукраїнська рада Асоціації:
а) обирає строком на 4 роки зі свого складу президію Всеукраїнської ради в кількості, встановленій радою. Заступники голови і секретар обираються президією;
б) організовує і контролює виконання рішень з'їзду та вимог Статуту Асоціації;
в) збирається на свої засідання не рідше двох разів на рік. Засідання ради вважається правомочним, якщо в ній бере участь дві третини членів ради, рішення приймаються більшістю голосів від числа присутніх;
г) розглядає і затверджує основні напрями діяльності Асоціації, звіти президії Всеукраїнської ради;
д) скликає з'їзд Асоціації і готує до нього звіти та інші матеріали;
е) приймає рішення про створення в областях, районах і містах відповідно Кримської республіканської, обласних, районнихі (міжрайонних), міських організаційї Асоціації.
ж) розглядає інші питання, внесені президією Всеукраїнської ради і ревізійною комісією Асоціації.

4.16. Виконавчим органом Всеукраїнської ради Асоціації є її президія, засідання якої проводиться не рідше одного разу в місяць.
Президія Всеукраїнської ради Асоціації:
- розглядає і затверджує кошториси надходжень коштів і витрат, бухгалтерські звіти і баланси Асоціації;
- розглядає і затверджує річні кошториси і плани робіт обласних організацій Асоціації;
- керує підлеглими організаціями;
- організовує, направляє та контролює роботу щодо співпраці з НЕДР ;
- розпоряджається коштами, майном Асоціації, необхідним для здійснення її статутної діяльності;
- приймає рішення про створення згідно з законодавством підприємств, установ і організацій із статусом юридичної особи і на правах засновника приймає рішення про їх реорганізацію і ліквідацію, затверджує їх статути (положення);
- призначає на посади та звільняє з посад, заслуховує звіти про роботу керівників створених установ, організацій і підприємств. Заслуховує голів обласних рад Асоціації;
- затверджує штат і кошторис на утримання працівників апарату Асоціації, встановлює норматив відрахування коштів Всеукраїнській раді Асоціації підлеглими організаціями і підприємствами;
- робить подання виборному органу обласної, організацій Асоціації щодо звільнення їх із займаних посад у випадках порушення ними статутних вимог;
- затверджує єдиний зразок членського квитка;
- вирішує інші питання діяльності Асоціації.
Голова Всеукраїнської ради Асоціації, є одночасно головою президії Всеукраїнської ради Асоціації. Голова Всеукраїнської ради Асоціації має право:
- без доручення представляти Асоціація у відносинах із органами державної влади та управління, підприємствами, організаціями, іншими юридичними особами всіх форм власності та громадянами, а також представляти інтереси Асоціації в судових органах;
- відкривати рахунки в установах банків, укладати договори;
- бути розпорядником кредитів Асоціації, визначених кошторисом, згідно з чинним законодавством та рішеннями президії Всеукраїнської ради Асоціації.

4.17. 3 метою розвитку колегіальності керівництва, залучення членів до активної, систематичної роботи на найважливіших напрямах Всеукраїнська, обласні, районні (міжрайонні), міські ради Асоціації можуть створювати секції, комісії з окремих напрямків роботи.
Плани роботи секцій, комісій погоджуються з планами роботи президії ради. Засідання секцій проводяться в міру необхідності.
Секції, комісії проводять свою роботу відповідно до положення про секції Асоціації, яке затверджується президією Всеукраїнської ради.

4.18. Вищестояща Рада Асоціації має право змістити Голову нижчестоящої організації у зв’язку із порушенням останнім Статуту, невиконання актів вищестоящих органів Асоціації, дискредитації Асоціації.
Контрольні органи

4.19. Контрольними органами Асоціації є ревізійна комісія Асоціації, ревізійні комісії місцевих організацій. У місцевій організації, що налічує менше 30 осіб, обирається ревізор.
Ревізійна комісія Асоціації здійснює загальне керівництво ревізійними комісіями обласних, районих (міжрайонних), міських і місцевих організацій Асоціації. Положення про її діяльність затверджується з'їздом Асоціації.

4.20. Ревізійні комісії:
а) обирають із свого складу строком на 2 роки голову, заступника та секретаря комісії;
б) проводять ревізії основної і фінансово-господарської діяльності Асоціації, місцевих організацій, стан дотримання штатної і кошторисної дисципліни, обліку і звітності;
в) перевіряють виконання рішень з'їздів, конференцій, загальних зборів та інших керівних органів Асоціації;
г) виносять на обговорення відповідних органів Товриства результати ревізій і пропозиції щодо усунення виявлених недоліків.

4.21. Ревізійні комісії підзвітні органам, що їх обрали, і в своїй діяльності керуються чинним законодавством, Статутом Асоціації, Положенням про ревізійні комісії Асоціації, рішеннями з'їздів, конференцій і зборів, а також рекомендаціями державних контрольних органів і вищестоящих ревізійних комісій.

V. КОШТИ ТА МАЙНО АСОЦІАЦІЇ

5.1. Асоціація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне їй для здійснення статутної діяльності.

5.2. Кошти Асоціації складаються:
- з членських внесків членів Асоціації, коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань від громадян та установ, підприємств, організацій як з України, так і з-за кордону;
- пасивних доходів;
- доходів від основної діяльності відповідно до податкового законодавства України та цього Статуту.

5.3. Асоціація може мати у власності будови і споруди, устаткування, інвентар, цінні папери та інше майно, нематеріальні активи, необхідні для матеріального забезпечення статутної діяльності.

5.4. Кошти, отримані Асоціацією після розрахунків з бюджетом відповідно до чинного законодавства, використовуються для виконання статутних завдань і на утримання штатного апарату Асоціації. Вони не підлягають розподілу між членами Асоціації.

5.5. Асоціація в порядку, встановленому чинним законодавством, набуває права власності на кошти та майно, передане їй засновниками, членами Асоціації або державою, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів Асоціації чи на інших підставах, не заборонених законодавством України.

5.6. Асоціація може одержувати майно членів та інших осіб у безоплатне користування і використовувати це майно для досягнення статутних цілей, якщо самі надавачі не вказали іншого.

5.7. Асоціація, створені нею установи та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

5.8. Асоціація здійснює діяльність згідно з чинним законодавством, вона спрямована на виконання статутних завдань і не розглядається як підприємницька або інша прибуткова діяльність. Перелік видів діяльності Асоціації встановлено цим Статутом.

5.9. З метою виконання статутних завдань і цілей Асоціація може здійснювати необхідну господарську та іншу діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ із статусом юридичної особи, заснування підприємств у порядку, встановленому законодавством.

5.10. Право власності на кошти і майно Асоціації реалізує з'їзд, а в період між з'їздами Асоціації — Всеукраїнська рада.

5.11. Кошти Асоціації зберігаються на рахунках в установах банків і витрачаються відповідно до кошторисів, затверджених президіями відповідних організацій, на статутні завдання та на утримання штатного апарату.

5.12. Оплата праці в Асоціації здійснюєт
Комментировать
Комментировать
Надоела реклама?
Поддержите DIRTY — активируйте Ваш золотой аккаунт!