А що ви знаєте про дозвільні документи в рибному господарстві?


Здійснення рибогосподарської діяльності суб'єктами господарювання без отримання документів дозвільного характеру, що надають їм таке право – заборонено законодавством. Щоб з'ясувати, які дозволи для цього потрібні, порядок отримання деяких із них та хто їх видає – читайте далі у публікації.

Які дозвільні документи отримують для здійснення рибогосподарської діяльності?

Рибогосподарська діяльність - це діяльність юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, пов'язана з вивченням водних біоресурсів, їх охороною, відтворенням, спеціальним використанням, переробкою, реалізацією тощо (стаття 1 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» (далі — Закон про рибне господарство).

Стаття 23 Закону про рибне господарство передбачає необхідність отримання суб'єктами господарювання при провадженні їх діяльності таких документів дозвільного характеру:

- дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах);

- дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України;

- форма реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів;

- дозвіл на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікат на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, у частині осетрових риб і виробленої з них продукції;

- підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову (у разі необхідності суб'єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій);

- інші документи дозвільного характеру, передбачені міжнародними договорами України.

Який порядок видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) та термін, на який його видають?

Відповідно до статті 9 Закону України «Про адміністративні послуги» адміністративні послуги надаються суб’єктами надання адміністративних послуг безпосередньо або через центри надання адміністративних послуг.

Процедура видачі суб'єктам господарювання (юридичним особам або фізичним особам-підприємцям) дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) (далі - Дозвіл) визначена Порядком видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) або відмови в його видачі, переоформлення та анулювання зазначеного дозволу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 801 (далі – Порядок № 801).

Порядком № 801 передбачено, що дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) (далі – Дозвіл) видається територіальним органом суб'єктові господарювання для здійснення промислового рибальства, вилову водних біоресурсів у науково-дослідних, науково-промислових, дослідно-конструкторських цілях, а також визначення їх санітарно-епідеміологічного стану, меліоративного вилову водних біоресурсів із метою формування їх оптимального видового та вікового складу, вилову водних біоресурсів із метою отримання біологічного матеріалу для штучного відтворення їх запасів та здійснення аквакультури, любительського і спортивного рибальства у водних об'єктах загального користування, що перевищує встановлені обсяги безоплатного вилову.

Дозвіл видається на кожний рибогосподарський водний об'єкт (його частину) та повинен перебувати безпосередньо в місці здійснення спеціального використання водних біоресурсів (пункт 2 Порядку № 801).

Видача дозволу здійснюється на безоплатній основі (пункт 5 Порядку № 801).

З метою одержання Дозволу суб'єкт господарювання подає такі документи (пункт 3 Порядку № 801):

1. Заяву про одержання Дозволу.

2. Довідку про наявність у суб'єкта господарювання рибальських суден (плавзасобів), дозволених знарядь лову (відповідно до вимог правил рибальства та режимів) та рибоприймальних пунктів (місця розташування яких погоджено відповідно до законодавства) на визначеному рибогосподарському водному об'єкті (його частині) (далі – Довідка).

3. Програму виконання робіт, у якій визначені методи, мета та завдання робіт, типи і кількість рибальських суден (плавзасобів), назва і кількість необхідних знарядь лову, у разі здійснення вилову водних біоресурсів у науково-дослідних, науково-промислових, дослідно-конструкторських цілях, контрольного вилову водних біоресурсів для визначення їх стану та запасів, вилову водних біоресурсів із метою отримання біологічного матеріалу для штучного відтворення їх запасів та здійснення аквакультури.

4. Документ, на підставі якого виникло право на спеціальне використання водних біоресурсів.

Форми Довідки та Дозволу наведені в додатках 1 та 2 до Порядку № 801.

Дозвіл або письмове повідомлення про відмову у видачі такого Дозволу видається протягом п'яти робочих днів з дня подання суб'єктом господарювання зазначеного пакета документів, при цьому строк дії виданого Дозволу становить п'ять років (стаття 24 Закону про рибне господарство та пункт 5 Порядку № 801).

За яких підстав можуть відмовити у видачі Дозволу?

Статтею 24 Закону про рибне господарство, пунктом 6 Порядку № 801 передбачені підстави для відмови у видачі Дозволу:

- подання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу;

- виявлення в поданих документах недостовірних відомостей;

- відсутність науково обґрунтованої інформації про спеціальне використання водних біоресурсів (рішення Держрибагентства);

- відсутність частки нерозподіленого ліміту водних біоресурсів;

- систематичні грубі (три і більше) порушення протягом року вимог законодавства у галузі охорони, використання та відтворення водних біоресурсів;

-несплата на час розгляду питання про видачу дозволу штрафних санкцій за порушення вимог законодавства у галузі охорони, використання та відтворення водних біоресурсів або наявність невідшкодованої шкоди, заподіяної рибному господарству;

- наявність простроченої заборгованості перед державним або місцевим бюджетом;

- використання виділеної кількості водних біоресурсів менш, як на 75 % протягом попередніх чотирьох років.

За яких умов такий Дозвіл можуть анулювати?

Статтею 24 Закону про рибне господарство та пунктом 7 Порядку № 801 передбачено такі підстави для анулювання Дозволу:

- звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання Дозволу;

- ліквідація юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, якій видано Дозвіл;

- рішення суду про скасування Дозволу;

- систематичні (три і більше) грубі порушення протягом попереднього року вимог законодавства з охорони, використання та відтворення водних біоресурсів;

- встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації.

Який порядок видачі підтвердження законності вилучення водних біоресурсів з середовища їх існування та переробки продуктів лову?

Відповідно до пункту 2 Порядку видачі підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та перероблення продуктів лову (у разі необхідності суб’єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 № 596 (далі – Постанова № 596), підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та перероблення продуктів лову (у разі необхідності суб’єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій) (далі – підтвердження) є документом, що засвідчує достовірність інформації, поданої судновласником, судно якого здійснювало вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування (далі – судновласник), шляхом присвоєння йому порядкового номера і видається:

- Держрибагентством - судновласникам, які здійснюють вилучення водних біоресурсів у водах за межами юрисдикції України;

- територіальними органами Держрибагентства - судновласникам, які здійснюють вилучення водних біоресурсів у виключній (морській) економічній зоні України, територіальному морі, внутрішніх рибогосподарських водних об'єктах.

Пунктом 3 Постанови № 596 передбачено, що судновласник або уповноважена ним особа для одержання підтвердження подає заяву, в якій повинна міститися така інформація:

- назва документа дозвільного характеру;

- вид діяльності згідно з КВЕД;

- для юридичної особи – повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код;

- для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дані про місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті, - подається копія цієї відмітки) та згода на обробку персональних даних.

Якщо вилучені водні біоресурси або перероблені продукти вилову призначені для внутрішньоторговельних операцій, документи про їх вилучення, перероблення та інформація про транспортування вантажу (транспортні деталі) подаються українською мовою; зовнішньоторговельних операцій - англійською мовою.

Строк видачі підтвердження або надсилання судновласникові повідомлення про відмову становить 10 днів з дати надходження запиту.

Видача підтвердження здійснюється на безоплатній основі (пункт 5 Порядку № 596).

Підставою для відмови у видачі підтвердження є:

- подання судновласником документів, необхідних для одержання підтвердження, в неповному обсязі;

- виявлення в документах, поданих судновласником, недостовірних відомостей.

Підставою для анулювання підтвердження є:

- звернення судновласника із заявою про анулювання підтвердження;

- припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

- припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

- виявлення в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації.

  

Джерело; сайт Чернігівського рибоохоронного патруля

Комментировать
Комментировать
Надоела реклама?
Поддержите DIRTY — активируйте Ваш золотой аккаунт!